ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ CULTURAL UNTIKESKEN – AMICS
D’EMPÚRIES
Capítol I. La denominació, els fins i el domicili
Article 1
Amb la denominació Associació Cultural UNTIKESKEN – Amics d’Empúries es
constitueix aquesta associació, que regularà les seves activitats d’acord amb la Llei
7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol), la Llei orgànica
1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 73, de 26 de març) i
els seus estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació són:
1. Convocar, agrupar, organitzar i dinamitzar persones interessades en el conjunt
monumental d’Empúries, en l’aprofundiment del seu coneixement, la seva
promoció i la seva difusió.
2. Promoure la recerca del conjunt monumental d’Empúries i el seu entorn, des
de les seves primeres poblacions iberes, la presència grega-focea, la romana,
l’època medieval, etc.
3. Aportar recursos propis o aliens -de tercers públics o privats- per a subvenir el
finançament tant de projectes de recerca com de promoció i de difusió.
4. Establir i mantenir contactes amb altres associacions o entitats de caràcter
similars amb les quals es comparteixin objectius de promoció de la cultura
antiga com ara associacions, fundacions, instituts, centres, consorcis, ministeris,
conselleries, direccions generals, organismes internacionals…
5. Proposar a les autoritats d’Empúries i de l’Escala la celebració d’activitats
(congressos, simposis, trobades, cursos, performances, etc) amb l’objectiu de la
recerca i de la promoció i difusió d’Empúries com a llegat històric amb present,
i també a l’entorn del món clàssic; i assumir-ne l’ organització si així s’establís.
6. Impulsar la candidatura d’Empúries com a Patrimoni Mundial, individualment o
dins d’una categoria seriada interestatal susceptible de ser acceptada per la
Unesco, com podria ser “La ruta dels foceus” amb Massàlia, Alaria i EscheaVelia (França i Itàlia).
7. Promoure la difusió de la pròpia associació, mitjançant la possible adhesió de
ciutadans via “amics d’Empúries”, i proposar una associació dins l’Estat
espanyol de ciutats antigues, grecoromanes. Editar material informatiu,
promocional, etc. de l’associació, per qualsevol mitjà escrit (butlletí),
audiovisual, telemàtic (blog, pàgina web,…)
8. Intervenir, assessorar i col·laborar amb les iniciatives i activitats relacionades
amb Empúries, en representació de la “societat civil”, com per exemple i a curt
termini, la celebració del centenari del descobriment de l’Esculapi.
9. Promoure -aportant propostes- la relació d’Empúries amb l’Escala i el seu
entorn com un element integrat socioeconomicament en el territori
(promocions conjuntes, turisme cultural, difusió de marxandatge, coordinació
amb Museu de l’anxova i de la Sal, portes obertes, Triumvirat mediterrani,
Marató…)
10. Assolir qualsevol altre objectiu dins de la legalitat que s’estableixi mitjançant
acord de l’òrgan competent.
Queda exclòs tot ànim de lucre.
Article 3
1. El domicili de l’associació s’estableix a l’Escala, i radica al carrer Gregal, núm. 22.
2. L’àmbit d’activitat principal de l’entitat l’assenyala el domicili social. No obstant això,
també es considera indicativa de l’àmbit d’activitat qualsevol altra referència
geogràfica (sigui de caràcter local, estatal o internacional) relacionada amb les
activitats de l’associació.
Capítol II. Els membres de l’associació, els seus drets i les seves obligacions
Article 4
Poden formar part de l’associació totes les persones de més de 16 anys. Han de
presentar una sol·licitud per escrit a la junta directiva, la qual prendrà una decisió
sobre la nova admissió en la primera reunió que tingui lloc i la comunicarà en
l’assemblea general més immediata.
Els socis menors d’edat, si n’hi ha, no tenen vot en les assemblees ni poden elegir ni
ser elegits membres de la junta directiva.
Article 5
Són drets dels membres de l’associació:
1. Assistir amb veu i vot a les reunions de l’assemblea general.
2. Elegir o ser elegits per als llocs de representació o per exercir càrrecs directius.
3. Exercir la representació que se’ls confereixi en cada cas.
4. Intervenir en el govern i les gestions, en els serveis i les activitats de
l’associació, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
5. Exposar a l’assemblea i a la junta directiva tot el que considerin que pugui
contribuir a fer més plena la vida de l’associació i més eficaç la realització dels
objectius socials bàsics.
6. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i la gestió de la junta
directiva o dels mandataris de l’associació.
7. Ésser escoltats prèviament a l’adopció de mesures disciplinàries.
8. Rebre informació sobre les activitats de l’associació.
9. Fer ús dels serveis comuns que l’associació estableixi o tingui a la seva
disposició.
10. Formar part dels grups de treball.
11. Posseir un exemplar dels estatuts.
12. Consultar els llibres de l’associació.
Article 6
Són deures dels membres de l’associació:
1. Comprometre’s amb les finalitats de l’associació i participar activament per
assolir-les.
2. Contribuir al sosteniment de l’associació amb el pagament de quotes, derrames
i altres aportacions econòmiques fixades pels estatuts i aprovades d’acord amb
aquests estatuts.
3. Complir la resta d’obligacions que resultin de les disposicions estatutàries.
4. Acatar i complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de
l’associació.
Article 7
Són causes per ser donat de baixa de l’associació:
1. Decidir-ho la persona interessada, que ha de comunicar per escrit la seva
decisió a la junta directiva.
2. No satisfer les quotes fixades.
3. No complir les obligacions estatutàries.
Capítol III. L’assemblea general
Article 8
1. L’assemblea general és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen
part per dret propi i irrenunciable.
2. Els membres de l’associació, reunits en assemblea general legalment constituïda,
decideixen per majoria els assumptes que són competència de l’assemblea.
3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’assemblea general, incloent-hi
els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.
Article 9
L’assemblea general té les facultats següents:
a) Modificar els estatuts.
b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.
c) Aprovar el pressupost anual i la liquidació de comptes anuals, i també adoptar els
acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de
l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.
d) Acordar la dissolució de l’associació.
e) Incorporar-se a altres unions d’associacions o separar-se’n.
f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública.
g) Aprovar el reglament de règim interior.
h) Acordar la baixa o la separació definitiva, amb un expedient previ, dels associats i les
associades.
i) Conèixer les sol·licituds presentades per a ésser soci o sòcia, i també les altes i les
baixes d’associats i associades per una raó distinta a la de la separació definitiva.
j) Resoldre sobre qualsevol altra qüestió que no estigui directament atribuïda a cap
altre òrgan de l’associació. La relació de les facultats que es fa en aquest article té un
caràcter merament enunciatiu i no limita les atribucions de l’assemblea general.
Article 10
1. L’assemblea general es reuneix en sessió ordinària com a mínim un cop l’any, dins
dels mesos compresos entre gener i març, ambdós inclusivament.
2. L’òrgan de govern pot convocar l’assemblea general amb caràcter extraordinari
sempre que ho consideri convenient, i ho ha de fer quan ho sol·liciti un nombre
d’associats no inferior al 10%; en aquest cas, l’assemblea ha de tenir lloc dins el termini
de trenta dies a comptar de la sol·licitud.
Article 11
1. L’assemblea és convocada per l’òrgan de govern mitjançant una convocatòria, que
ha de contenir, com a mínim, l’ordre del dia, el lloc, la data i l’hora de la reunió.
2. La convocatòria s’ha de comunicar quinze dies abans de la data de la reunió,
individualment i mitjançant un escrit adreçat al domicili que consti en la relació
actualitzada d’associats i associades que ha de tenir l’associació.
3. Les reunions de l’assemblea general, les presideixen conjuntament els dos
presidents de l’associació o un dels dos presidents alternativament o un d’ells amb
coneixement de l’altre. Si no hi és cap del dos, l’han de substituir, successivament, el
vocal de més antiguitat com a associat i en cas de coincidència, per edat, de la junta. Hi
ha d’actuar com a secretari qui ocupi el mateix càrrec a la junta directiva.
4. El secretari redacta l’acta de cada reunió, que han de signar ell mateix i els
presidents o el president, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords
adoptats, el resultat numèric de les votacions i la llista de les persones assistents.
Al començament de cada reunió de l’assemblea general es llegeix l’acta de la sessió
anterior a fi que s’aprovi o s’esmeni. Cinc dies abans, de tota manera, l’acta i qualsevol
altra documentació ha d’estar a disposició dels socis al local social.
Article 12
1. L’assemblea general es constitueix vàlidament sigui quin sigui el nombre de
persones associades presents o representades.
2. El 10% dels associats pot sol·licitar a l’òrgan de govern la inclusió en l’ordre del dia
d’un o més assumptes per tractar i, si ja s’ha convocat l’assemblea, sempre que ho
facin dins el primer terç del període comprès entre la recepció de la convocatòria i la
data de la reunió. La sol·licitud també es pot fer directament a l’assemblea, que
decideix el que considera convenient, però únicament pot adoptar acords respecte als
punts no inclosos en l’ordre del dia comunicat en la convocatòria, si així ho decideix
una majoria de les tres quartes parts de les persones presents.
Article 13
1. En les reunions de l’assemblea general, correspon un vot a cada membre de
l’associació.
2. Els acords es prenen per majoria simple de vots dels socis presents o representats.
3. Per adoptar acords sobre la separació dels membres, la modificació dels estatuts, la
dissolució de l’associació, la constitució d’una federació amb associacions similars o la
integració en una de ja existent, cal un nombre de vots equivalent a les dues terceres
parts dels assistents. En qualsevol cas, l’elecció de la junta directiva , si es presenten
diverses candidatures, es fa per acord de la majoria relativa dels socis presents o
representats.
4. Les candidatures que es presentin formalment tenen dret a una còpia de la llista
dels socis i dels seus domicilis certificada pel secretari amb el vistiplau dels presidents.
Capítol IV. La junta directiva
Article 14
1. Regeix, administra i representa l’associació la junta directiva que componen els dos
presidents, el secretari, el tresorer i els vocals fins a un màxim de 5. Aquests càrrecs
han de ser exercits per persones diferents. A més d’aquests membres electes, pot
haver-hi altres membres de la junta, que poden formar-ne part com a nats –com es
dirà més avall — o amb caràcter honorífic, tots ells amb veu i sense vot.
2. L’elecció dels membres de la junta directiva, que han de ser associats, es fa per
votació de l’assemblea general. Les persones elegides entren en funcions després
d’haver acceptat el càrrec. Els dos presidents es situen en el mateix nivell de jerarquia i
responsabilitat, si bé entre ells podran acordar lliurement especialitzar-se un d’ells més
en qüestions internes i de vida i funcionament de l’associació i l’altre més en qüestions
externes, de relació i projecció de l’associació. Habitualment actuaran solidàriament en
nom i representació de l’associació.
El mandat dels presidents tindrà una durada d’un any i no podrà ser reelegit per als
dos mandats immediatament posteriors. Sí en canvi en períodes successius. Els que
hagin estat presidents podran formar part en condició de nat, amb veu però sense vot
de les successives juntes directives, a menys que ja en formin part per ser secretari,
tresorer o vocal electes Aquesta condició o limitació no afecta a la resta dels membres
de l’òrgan de govern, la junta directiva en aquest cas.
3. El nomenament i el cessament dels càrrecs han de ser certificats pel secretari
sortint, amb el vistiplau dels presidents sortint (en aquest cas i excepcionalment, de
forma mancomunada), i s’han de comunicar al Registre d’Associacions.
4. Els membres de la junta directiva no poden dur a terme cap activitat retribuïda per
l’associació.
Article 15
1. Els membres de la junta directiva exerceixen el càrrec durant un període d’ 1 any,
sense perjudici que puguin ser reelegits, amb la excepció del que diu l’article anterior.
2. El cessament dels càrrecs abans d’extingir-se el termini reglamentari del seu mandat
pot esdevenir-se per:
a) dimissió voluntària presentada mitjançant un escrit en el qual se n’exposin els
motius
b) malaltia que incapaciti per exercir el càrrec
c) baixa com a membre de l’associació
d) sanció per una falta comesa en l’exercici del càrrec, imposada d’acord amb el que
estableix l’article 13.3 dels estatuts
3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva s’han de cobrir en la primera
reunió de l’assemblea general que tingui lloc. Mentrestant, un membre de l’associació
pot ocupar provisionalment el càrrec vacant.
Article 16
1. La junta directiva té les facultats següents:
a) Representar, dirigir i administrar l’associació de la manera més àmplia que
reconegui la Llei; així mateix, complir les decisions preses per l’assemblea general,
d’acord amb les normes, instruccions i directrius que aquesta assemblea estableixi.
b) Prendre els acords que calgui en relació amb la compareixença davant dels
organismes públics i per exercir tota mena d’accions legals i interposar els recursos
pertinents.
c) Proposar a l’assemblea general la defensa dels interessos de l’associació.
d) Proposar a l’assemblea general la defensa de l’establiment de les quotes que els
membres de l’associació han de satisfer.
e) Convocar les assemblees generals i controlar que es compleixin els acords que s’hi
adoptin.
f) Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’assemblea general
perquè els aprovi, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.
g) Contractar els empleats que l’associació pugui tenir.
h) Inspeccionar la comptabilitat i preocupar-se perquè els serveis funcionin amb
normalitat.
i) Establir grups de treball per aconseguir de la manera més eficient i eficaç els fins de
l’associació, i autoritzar els actes que aquests grups projectin dur a terme.
j) Nomenar els vocals de la Junta Directiva que s’hagin d’encarregar de cada grup de
treball, a proposta dels mateixos grups.
k) Dur a terme les gestions necessàries davant d’organismes públics, entitats i altres
persones, per aconseguir:
-subvencions o altres ajuts
-l’ús de locals o edificis que puguin arribar a ser un lloc de convivència i comunicació i
també un centre de recuperació ciutadana
l) Obrir comptes corrents i llibretes d’estalvis a qualsevol establiment de crèdit
d’estalvi i disposar dels fons que hi hagi en aquest dipòsit. La disposició dels fons es
determina a l’article 29.
m) Resoldre provisionalment qualsevol cas que no hagin previst els estatuts i donar-ne
compte en la primera reunió de l´assemblea general.
n) Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a algun
altre òrgan de govern de l’associació o que li hagi estat delegada expressament.
Article 17
1. La junta directiva, convocada prèviament pels presidents, per un d’ells, o per la
persona que el substitueixi, s’ha de reunir en sessió ordinària amb la periodicitat que
els seus membres decideixin, i que en cap cas no pot ser inferior a tres mesos.
2. S’ha de reunir en sessió extraordinària quan la convoquin amb aquest caràcter els
presidents o un d’ells, o bé si ho sol·licita un 25% dels membres que la componen.
Article 18
1. La junta directiva queda constituïda vàlidament si ha estat convocada amb antelació
i hi ha un quòrum de la meitat més un.
2. Els membres de la junta directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es
convoquin, encara que, per causes justificades, poden excursar-se’n. L’assistència dels
presidents o d’un d’ells,o del secretari o de les persones que els substitueixin hi és
necessària sempre.
3. La junta directiva pren els acords per majoria simple de vots dels assistents.
Article 19
1. La junta directiva pot delegar alguna de les seves facultats en una o diverses
comissions o grups de treball si compta, per fer-ho, amb el vot favorable de dos terços
del seus membres.
2. També pot nomenar, amb el mateix quòrum, un o uns quants mandataris per exercir
la funció que els confiï amb les facultats que cregui oportú conferir-los en cada cas.
Article 20
Els acords de la junta directiva s’han de fer constar en el llibre d’actes i han de ser
signats pel secretari i els presidents o un d’ells. En iniciar-se cada reunió de la junta
directiva, s’ha de llegir l’acta de la sessió anterior perquè s’aprovi o es rectifiqui, si és
procedent.
Capítol V. Els presidents
Article 21
1. Són pròpies dels presidents les funcions següents:
a) Dirigir i representar legalment, individualment o col·legiadament l’associació, per
delegació de l’assemblea general i de la junta directiva. En cas de no actuar els
presidents col·legiadament, -la qual cosa ha de ser la norma-, excepcionalment, si ho
fan individualment, i no hi ha acord en un altre sentit, ho faran alternativament per
mesos, i correspondrà els mesos parells al de més edat i els mesos imparells al de
menor edat.
b) Presidir i dirigir els debats, tant de l’assemblea general com de la junta directiva.
c) Emetre un vot de qualitat decisori en els casos d’empat, quan presideixi
individualment les votacions. En cas de presidir els dos, el vot de qualitat en cas
d’empat l’exercirà el president que dirigeixi i representi l’associació aquell mes, segons
s’estableix al punt a) del present article.
d) Establir la convocatòria de les reunions de l’assemblea general i de la junta directiva.
e) Visar les actes i els certificats confeccionats pel secretari de l’associació.
f) Exercir les atribucions restants pròpies del càrrec i aquelles per a les quals el
deleguin l’assemblea general o la junta directiva.
2. Els presidents són substituïts, en cas d’absència o malaltia de tots dos, pel vocal de
més antiguitat a l’associació, i en cas d’empat pel de més edat de la junta, per aquest
ordre.
3. El principi general d’actuació dels dos presidents és la fórmula jurídica de la
solidaritat.
Capítol VI. El tresorer i el secretari
Article 22
El tresorer té com a funció la custòdia i el control dels recursos de l’associació, com
també l’elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes. Porta un llibre
de caixa. Signa els rebuts de quotes i altres documents de tresoreria. Paga les factures
aprovades per la junta directiva, les quals han d’ésser visades prèviament pels
presidents o per un d’ells, i ingressa el que sobra en dipòsits oberts en establiments de
crèdit o d’estalvi.
Article 23
El secretari ha de custodiar la documentació de l’associació, aixecar, redactar i signar
les actes de les reunions de l’assemblea general i la junta directiva, redactar i autoritzar
els certificats que calgui lliurar, i també portar el llibre de registre de socis.
Capítol VII. Les comissions o grups de treball
Article 24
La creació i constitució de qualsevol comissió o grup de treball, l’han de plantejar els
membres de l’associació que vulguin formar-los, que n’han d’assabentar la junta
directiva i explicar les activitats que es proposen dur a terme.
La junta directiva s’ha de preocupar d’analitzar les diferents comissions o grups de
treball, els encarregats dels quals li han de presentar un cop al mes un informe detallat
de les seves actuacions.
Capítol VIII. El règim econòmic
Article 25
Aquesta associació no té patrimoni fundacional.
Article 26
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) les quotes que fixa l’assemblea general per als seus membres
b) les subvencions oficials o particulars
c) les donacions, les herències o els llegats
d) les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se
Article 27
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament,
mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini
l’assemblea general, a proposta de la junta directiva.
L’assemblea general pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals -que
s’abonaran per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la junta directivai quotes extraordinàries.
Article 28
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 29
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o
d’estalvi, hi han de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.
Per poder disposar dels fons n’hi ha prou amb dues firmes, una de les quals ha de ser
la del tresorer o bé la del president.
Capítol IX. El règim disciplinari
Article 30
L’òrgan de govern pot sancionar les infraccions comeses pels socis que incompleixen
les seves obligacions.
Aquestes infraccions es poden qualificar de lleus, greus i molt greus, i les sancions
corresponents poden anar des d’una amonestació fins a l´expulsió de l’associació,
segons el que estableixi el reglament intern.
El procediment sancionador s’inicia d’ofici o bé com a conseqüència d’una denúncia o
comunicació. En el termini de 10 dies, la junta directiva nomena un instructor, que
tramita l’expedient sancionador i proposa la resolució en el termini de 15 dies, amb
audiència prèvia del presumpte infractor. La resolució final, que ha de ser motivada i
aprovada per dues terceres parts dels membres de la Junta Directiva , l’adopta aquest
òrgan de govern també dins d’un període de 15 dies.
Contra les sancions per faltes greus i molt greus acordades per la junta directiva, les
persones interessades hi poden recórrer, si el reglament intern estableix el
procediment per fer-ho, davant la primera assemblea general que tingui lloc.
Capítol X. La dissolució
Article 31
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’assemblea general, convocada amb caràcter
extraordinari expressament per a aquest fi.
Article 32
1. Un cop acordada la dissolució, l’assemblea general ha de prendre les mesures
oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’associació, com a la
finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui
necessari.
3. Els membres de l’associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva
responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin
contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti de la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat
pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de
l’associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats
anteriors d’aquest mateix article són competència de la junta directiva si l’assemblea
general no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment
designada.
L’Escala, 31 de juliol de 2008